KAREN KLEIN edelsmid

  

 ALGEMENE VOORWAARDEN

     

 1.Algemeen:

 1.1  Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

 1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 1.3 Karen Klein is een edelsmid/beeldend kunstenaar. Als zodanig houdt Karen Klein zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van sieraden en objecten, doorgaans doch niet uitsluitend van edelmetaal.

 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Karen Klein, edelsmid/beeldend kunstenaar (hierna genoemd Karen Klein) en consumenten.

 2. De totstandkoming van de overeenkomst:

 2.1 De overeenkomst tussen Karen Klein en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgave dan wel informatieve uitingen van Karen Klein, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Karen Klein aan de consument om een aanbod te doen.

3. Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen Karen Klein en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de prijs inbegrepen.

3.2 De eventuele verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van TNT-Post.  Karen Klein is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT-post. Tegen meerprijs kan gekozen worden voor verzekerd versturen. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren.

3.3 Van de tussen Karen Klein en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dit wel het geval is. Dit kan in het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhankelijk is van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze  prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Karen Klein nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4 Indien tussen Karen Kleinen een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om overtuigende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Karen Klein overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel tot op dat moment door Karen Kleingemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerpen, aan Karen Klein te voldoen.

3.5 Karen Klein kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in één keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat de betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en bij een afgesproken vooruitbetaling tussen Karen Klein en de consument. De betaling geschiedt contant  danwel  per bank op een nader door Karen Klein aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Karen Klein over te gaan tot verrekening.

4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Karen Klein heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Karen Klein in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Karen Klein de buitengerechtelijke en  gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

5. Intellectuele eigendommen:

5.1 De door Karen Klein vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven intellectueel eigendom van Karen Klein, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Karen Klein, niet toegestaan.

6.Leveringsplicht:

6.1 Levering door Karen Klein vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vind op het overeengekomen tijdstip dient de consument Karen Klein in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien Karen Klein niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 Karen Klein is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsplicht veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan de enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, en na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Karen Klein gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Karen Klein dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Karen Klein, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

7.Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten en repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Karen Klein kan komen , kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Karen Klein niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Karen Klein de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties,  kunnen niet voor rekening van Karen Klein komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behouden voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4  Eigendom van een door Karen Klein te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde , met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten aan de consument, volledig aan Karen Klein zijn voldaan.

7.5 Karen Klein zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Karen Klein alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

8. Klachten, gebreken, en garantie: 

8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Karen Klein mede te delen.

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Karen Klein te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Karen Klein te worden meegedeeld.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Karen Klein met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4 De consument dient Karen Klein schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Karen Klein niet binnen 10 dagen overgaat tot herstel van de zaak isde consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Karen Klein te verhalen.

8.5 Karen Klein garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde artikel 8.2.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a- De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b-Normale slijtage;
c-Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d-Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be-en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
e-Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Karen Klein tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9.Communicatie en overmacht:

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Karen Klein, dan wel tussen Karen Klein en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Karen Klein, is Karen Klein niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Karen Klein.

9.2 Karen Klein heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Karen Klein gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Formumkeuze en rechtskeuze:

10.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naar de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Karen Klein zich bevindt.

10.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

---------------------------------------------------------